با تیم ما آشنا شوید

اعضای تیم مداخ

دمو

تست

تست مداخ

کارت

تست مداخ

تست مداخ

این است تیم ما

تست مداخ

دیوید

طراح

تست مداخ

جانی

هنرمند

تست مداخ

کاوین

برنامه نویس

تست مداخ

رابرت

مترجم

تست مداخ

کتی

مدیر

تست مداخ

کتی

مدیر

تست مداخ

اسمیت

برنامه کار

تست مداخ

کاترین

طراح

تست مداخ

دفتر ما

در همه جا ما در خدمت شما هستیم

فهرست